Курс «CoDeSys V2.3 чөйрөсүндөгү программалоо» (базалык курс)

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийинки документтер: Күбөлүк

Баасы:

Курстун максаттары жана милдеттери

Курсту окуп үйрөнүүдөн кийин угуучу ОВЕН фирмасынын өнөр жай контроллерунун  базасында  автоматташтырылган системаларды долбоорлоо жѳнүндѳ жалпы түшүнүкала алат, ошондой эле эл аралык МЭК 61 131-3 стандартка, атап айтканда CoDeSys 2.3. платформасынын базасында өнөр жай контроллерун программалоого ылайык станддаштырылган пакеттеринин программмалоо чөйрөсүндө практикалык көндүмдөргө ээ болот.

Окуу процессинде угуучулар төмөнкүлөргө ээ болот:

 • “ОВЕН” фирмасынын (Россия) автоматташтыруу каражаттары менен жалпы таанышуу алуу;
 • “ОВЕН” фирмасынын ПЛК базасында конфигурациялоону аткарууну, автоматташтыруу системасын ишке киргизүүнү үйрөнүү;
 • дискреттик жана аналогдук сигналдарын иштеп чыгуу менен жөнөкөй программаларды түзүү жана тестирлөө;
 • бузуктарды аныктоо жана издөө;
 • алган билимин жана жөндөмүн иш жүзүндө колдонуу.

 

Курстун негизги бөлүмдөрү:

 • ПЛК ОВЕН бүлөсүнүн аппараттык бөлүгү. 110/150/160 сериясындагы контроллерлор. Өнөр жай контроллерлерунун архитектурасы;
 • CoDeSys V2.3 программалык камсыз кылуу
 • Программалоо тилдери МЭК- 61131 стандарты, CFC тилинин базалык операциялары;
 • Ыйгаруу операторлору, логикалык операторлор;
 • Отладка жана долбоорду ишке киргизүү, программаны түзүүнүн мисалы, маалыматтар агымы;
 • Салыштыруу операторлору, тандоо операторлору, арифметикалык операторлор;
 • lib библиотекасы, счетчик, триггер, таймер, функционалдык блоктор менен иштөө, жаңы библиотека кошумчалоо, Util.lib библиотекасы;
 • Функционалдык блоктор жана функциялар;
 • USB жана Ethernet менен конролерду кошуу, жүктөө файлын түзүү;
 • Интерфейстер жана протоколдор;
 • Киргизүү жана чыгаруу модулдары. Конфигурациялоо. Мх110 конфигуратору;
 • Оператордун панели, СП300 конфигуратору, контролерго кошуу.
СЭӨФ