Курс “Оозеки англис тили – Pre-Intermediate деңгээли/Улантуучу В1 »

Жалпы көлөмү: 144 саат

Курсту аяктагандан кийинки документ:  Күбөлүк

Баасы:

Курс «элементардык» (Elementary) деңгээлинен кийин улантып жаткан студенттер жана чоңдор же англис тилинен базалык элементардык билими барларга Европа системасына ылайык улантуучу B1 деңгээлин (Pre-Intermediate) өздөштүрүүнү умтулгандарга арналган.

Курстун максаттары жана милдеттери

Англис тилин окутуунун максаты оозеки жана жазуу жүзүндө бул тилде баарлашууга даярдоо болуп саналат. Курсту аяктагандан кийин үйрөнүүчү ишенимдүү түрдө ортонку өздөштүрүү деңгээлинде англис тилинде сүйлөгөндөр менен маектеше алат, эң жөнөкөй жана адаптацияланган жазуу тескттерин, жана ошондой эле  стандарттуу отронку темптеги англис тилин төмөнкү темалар боюнча угууга жана кабыл алууга жөндөмдүү болушат: Спорт, тамактануу жана тамак-аш азыктары, турак-жай жана жашаган жери,  эс алуу жана күнүмдүк иш-чаралар, жакшы көргөн нерселер жана каалоолору, дүйнөдөгү өлкөлөр жана улуттардын өзгөчөлөктөрү, жеке жана башка адамдар жөнүндө маалыматтар.

 

СЭӨФ