Курс «Оозеки англис тили – Elementary деңгээли/Башталгыч А2»

Жалпы көлөмү: 144 саат

Курсту аяктагандан кийин документтер: Күбөлүк

Баасы:

Курс баштапкы (Beginner) деңгээлинен кийин улантып жаткан студенттерге жана чоңдорго же англис тилин үстүртүдөн билгендер үчүн Европа системасына ылайык элементардык деңгээлин (Elementary) өздөштүрүүнү умтулгандарга арналган.

Курстун максаттары жана милдеттери

Англис тилин окутуунун максаты оозеки жана жазуу жүзүндө бул тилде баарлашууга даярдоо болуп саналат. Баштапкы (Elementary) деңгээлин аяктагандан кийин үйрөнүүчү ишенимдүү түрдө элементардык өздөштүрүү деңгээлинде англис тилинде сүйлөгөндөр менен маектеше алат, эң жөнөкөй жана адаптацияланган жазуу тексттерин, жана ошондой эле жай айтылган жөнөкөй англис тилин төмөнкү темалар боюнча угууга жана кабыл алууга жөндөмдүү болушат: Спорт, тамактануу жана тамак-аш азыктары, турак-жай жана жашаган жери,  эс алуу жана күнүмдүк иш-чаралар, жакшы көргөн нерселер жана каалоолору, дүйнөдөгү өлкөлөр жана улуттардын өзгөчөлөктөрү, жеке жана башка адамдар жөнүндө маалыматтар.

Бул курс төмөнкү жөндөмдөрдү түзүүгө мүмкүндүк берет:

Лексика
  • Жайылган темаларга карата эң жөнөкөй сүйлөмөрдү колдонуу
Грамматика
  • Англис грамматикасын пайдалануу жана анын натыйжасы катары, салыштырмалуу жөнөкөй, бирок А1 деңгээлине караганда бир муундуу  эмес сүйлөмдөрдү куруу жөндөмүн
Сүйлөө
  • Чакан темаларга карата оозеки сөздөрдү колдонуу
Угуу
  • Жай, орто темпте айтылган салыштырмалуу жөнөкөй англис тилин  угуп түшүнүү
Окуу
  • Окуу жана түшүнүү көбүнчө жөнөкөй жана ылайыкталган адабият түрүндөгү макала же окуялар;
  • Сөздүк менен иштөө жөндөмдүүлүгү
Кат
  • Күндөлүк турмушта болуучу ситуацияларда колдонулуучу жөнөкөй, бирок сабаттуу жазуу жүзүндө берилген сөздү билүү
Ой жүгүртүү
  • Түшүнүүгө жөнөкөй англис  маданиятынын стереотиптерине  ой жүгүртүү
Мотивация
  • Заманбап техникалык каражаттарды колдонуу менен тез жана жүйөлүү окутуу, мисалы электрондук досканы колдонуу менен.
СЭӨФ