БИЗДИН ФОНДУБУЗГА КОШ КЕЛИҢИЗДЕР 

Жаңылыктар

Күнүнө

5.11.2018

 • 15079956398_38d0ed0f79_k

  Биздин максат - Кыргызстандын экономикасынын тармактарынын жана калктын жашоо турмушунун баардык сфераларын санариптештирүү

  Биздин фонд ѳлкѳбүздүн маанилүү багыттары болгон – билим берүүнү, илимий изилдѳѳнү, санарип экономикасын, экономикалык саясатты, ѳнѳр жай жана айыл чарбаны ѳнүктүрүүгѳ ѳбѳлгѳ түзүүнү максаттайт.

  Биз санариптик кѳндүмдѳрдү мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен тартып баштап, ѳлкѳбүздѳ инновациялык ѳнүгүүлѳрдүн негизин курууга багытталган активдүү иш-аракеттерди жүргүзѳбүз

 • Биздин максаттарыбызга жетиш үчүн биз тѳмѳндѳгүдѳй милдеттерди алдыбызга койдук – калктын санариптик кѳндүмдѳрүнүн бүгүнкү күндѳгү абалын изилдѳѳ жана анализдѳѳ, санариптештирүү жана санариптик трансформация тармагында иштеп жаткан уюмдар менен байланыш түзүү жана тажрыйба алмашуу, элементардык санариптик  кѳндүмдѳргѳ жана балдарды инновациялык ой-жүгүртүүгѳ багытталган мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тармагын түзүү.

  “Digital Start”, “Digital Basic”, “Digital Business” билим берүү курстарын каалоочулар үчүн сунуштоо жана санариптештирүү боюнча жана потенциалды чындаганга долбоорлорду жазуу

 •  

  Биздин фонд максаттарга жетүү үчүн жана милдеттерди аткаруу үчүн активдүү ишмердүүлүктү алып барат.

  Биз санариптик сабаттуулукту жогорулатуу үчүн, орто жана жогорку билимдүү, педагогикалык жана илимий-педагогикалык жогорку квалификациядагы адистерге квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо курстарын сунуштайбыз.

  Билим берүү тармагында мамлекетибиздеги жана чет ѳлкѳлүк уюмдар, илимий жана коомдук ишмерлер менен тажрыйба алмашуу менен сырткы жана эл аралык байланыштарды чыӊдайбыз

  Биздин фонд долбоорго сунуштарды топтоп, жазуу менен бирге, форум, тегерек стол, конференция, семинар, лекция, консультация, акция, кѳргѳзмѳлѳрдү жана башка иш-чараларды ѳткѳрѳт.

  Бүгүнкү күндѳ биз тармактык кызматташтыкты чыӊдоо жана мамлекеттин ѳнүгүүсүнүн жалпы максаттарын ишке ашыруу үчүн Кыргызс Республикасынын жана чет мамлекеттердин уюмдары менен байланыш түзүүдѳбүз жана кызматташууга даярбыз

Биздин миссия

Санариптик технологияны киргизүү менен Кыргыз Республикасынын жашоо турмушунун негизги багыттарын жана социалдык-экономикалык ѳнүгүүгѳ багытталган программаларды и долбоорлорду иштеп чыгаруу жана ишке ашырууга колдоо кѳрсѳтүү

СЭӨФ